SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2014 birželis) bei 2 metų veiklos apžvalga

SF TAA Fondas / 2014-07-07

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +1.08%
Pokytis nuo metų pradžios: +2.46%

Toliau didėjant geopolitinio klimato Ukrainoje stabilumui bei atsinaujinus teigiamam makroekonominių naujienų srautui iš JAV bei Europos, finansų rinkose praeitą mėnesį stebėjome vasariškas nuotaikas. Europos centriniam bankui žengus svarų žingsnį tolesnio ekonomikos skatinimo kryptimi, birželio mėnesį daugiausiai pabrango auksas, kurio kaina šoktelėjo daugiau nei +6%. Savo rezultatais taip pat džiugino akcijų pozicijos, kurių tarpe geriausią rezultatą pademonstravo besivystančių rinkų akcijos (+3.18%), tuo tarpu JAV akcijos brango kiek daugiau nei +2%.

Praeitą mėnesį gerai sekėsi ir SF TAA fondui, kuris birželį sugeneravo +1.08% (po visų išlaidų), taigi ir toliau matome, jog pavasario pradžioje priimtas sprendimas didinti rizikingų instrumentų apimtį visiškai pasiteisino. Šį mėnesį dar truputį padidinome portfelio riziką - po ilgos pertraukos suformavome minimalią aukso poziciją. Reikia pastebėti, jog per tą laiką (nuo 2012 gruodžio) kol buvome visiškai uždarę aukso poziciją, taurusis metalas atpigo daugiau nei -20%, taigi galima drąsiai teigti, jog SF TAA fonde taikomas rizikos valdymo mechanizmas savo darbą atlieka teisingai.

Kadangi ši apžvalga mini ir dviejų metų SF TAA fondo sukaktį, naudodamasis proga kiek panagrinėsiu veiklos rezultatus nuo fondo paleidimo. Žemiau pateikiu fondo sudėtį laikui bėgant, kur galima matyti, kokios turto klasės, kokiomis proporcijomis sudarė SF TAA portfelį. Taip pat lentelėje pateikiama ir sandorių suvestinė.

SF TAA 2metu sudetis

Taigi, kaip matome iš aukščiau pateiktos lentelės, per visą fondo gyvavimo laikotarpį nuo starto prasčiausiai sekėsi auksui, kuris atpigo beveik -19%. Iš lentelės taip pat matome, jog būtent šios turto klasės savo portfelyje turėjome mažiausiai, taigi galime drąsiai teigti, jog fonde naudojamas rizikos valdymo algoritmas puikiai atlieka savo darbą (aukso kritimo įtaka fondo rezultatams siekia tik apie -0.68%).

Kitas dalykas, kuriuo galime pasidžiaugti, tai faktas, jog tos turto klasės, kurių dalis portfelyje buvo didžiausia (JAV akcijos, nekilnojamas turtas bei EAFE regiono akcijos), per fondo gyvavimo laikotarpį taip pat sugeneravo ir didžiausius prieaugius (pastaba: turto klasių rezultatai lentelėje pateikiami nenuskaičiavus mokesčių už dividendus). Taigi galima teigti, jog turto klasių inertiškumo vertinimo modelis taip pat veikia gerai. Žiūrint bendrai, nuo fondo paleidimo esame atlikę 28 sandorius, tarp kurių pelningų ir nuostolingų skaičius yra vienodas, tačiau vidutinis pelnas vidutinį nuostolį lenkia apie 3 kartus.

Iš lentelės duomenų taip pat matome, jog vidutiniškai poziciją išlaikome apie 8 - 9 mėnesius, tačiau pelningi sandoriai turi kur kas ilgesnę nei 9 mėnesių trukmę (pvz. JAV akcijas laikome nuo pat fondo paleidimo, t.y. daugiau nei 23 mėnesius), tuo tarpu priešinga kryptimi nei tikėjomės pajudėjusios pozicijos uždaromos gana greitai (2 - 3 mėnesiai). Taigi apibendrinant matosi puiki tendencija, jog dėka rizikos valdymo bei inertiškumo principais valdomos SF TAA strategijos, nesėkmingas pozicijas smarkiai nerizikuodami uždarome greitai ir efektyviai, tuo tarpu pelningų pozicijų "be reikalo" neuždarinėjame ir sugebame išnaudoti jų augimo potencialą.

Kadangi investuojame tik makro lygiu ir tik naudodami pagrindinių turto klasių indeksus atspindinčius biržoje prekiaujamus investicinius fondus, turime galimybę taikyti sistemiškai atsinaujinantį investavimo algoritmą, kurio veikimo principus galime pasitikrinti su istoriniais indeksų duomenimis. Per 1980 - 2012 periodą vidutinė strategijos metinė grąža siekė apie +10.1%. Tuo tarpu SF TAA fondas (po visų mokesčių) per 24 mėnesius sugeneravo +9.2% grąžą (žr. žemiau esantį paveikslėlį).

2 metai vs modeline projekcija

Kaip vertinti šį rezultatą? Kaip ir kitose srityse kur remiantis istoriniais duomenimis generuojamos ateities projekcijos, taip ir SF TAA fondo modelinėje projekcijoje taikytinos tam tikros galimybių (paklaidų) ribos, kurios paprastai nustatomos standartinių nuokrypių pagalba. Vidutinis metinis SF TAA fonde taikomos strategijos strandartinis nuokrypis per 1980 - 2012 periodą siekė 9.67% (kurį akademinė visuomenė taip pat laiko ir rizikos parametru). Taigi pagal šį rodmenį dar prieš paleidžiant fondą apsibrėžėme galimą fondo vienetų kainos kitimo "lauką". Aukščiau pateiktame paveikslėlyje galima matyti, kur randasi -2, -1, +1 ir +2 standartinių nuokrypių nuo ilgametės (modelinės fonde naudojamos strategijos) metinės grąžos ribos. Raudonai pažymėti ekstremalūs scenarijai (±2 standartiniai nuokrypiai nuo projekcijos), tuo tarpu žalios linijos sufleruoja tikėtiną (±1 standartinis nuokrypiai nuo projekcijos) fondo trajektorijos lauką. Kaip matome iš aukščiau esančio paveikslėlio - realūs fondo rezultatai (po visų mokesčių) į tikėtiną zoną  "įtilpo" ir tai leidžia daryti išvadą, jog kaip ir planavome fondo paleidimo momentu, realūs strategijos rezultatai nuo ilgametės trajektorijos "smarkiai" nenukrypo. Be abejo, būtų žymiai smagiau jeigu nuokrypis būtų susiformavęs "virš projekcijos", tačiau ir dabartiniai rezultatai yra pakankamai geri. Paaiškinsiu kodėl.

Vienas svarbių faktorių, kurį galima įvardinti tarp labiausiai prisidėjusių formuojant tokį 2 metų rezultatą, tai pastaruosius 3 dešimtmečius  mažėjanti infliacija. Pvz. per 1980 - 1990 laikotarpį vidutinė infliacija siekė daugiau nei 5.5%, tuo tarpu pastaraisiais metais infliacijos tempai siekė vos apie 2% ir, kaip matome iš centrinių bankų veiksmų skatinant ekonomiką, defliacijos problema yra kur kas aktualesnė. Taigi nominalų pokytį pakeitę realiu (atskaičius infliaciją), minėtas nuokrypis dar labiau sumažėtų. Kitas su mažėjančia infliacija susijęs veiksnys - rekordinėse žemumose esančios palūkanų normos, kurios tiesiogiai įtakoja obligacijų pajamingumą, kuris pastaruoju metu taip pat yra labai mažas (kai kuriose šalyse net artimas nuliui). Kadangi esame plačiai diversifikuotas fondas, kuris rizikos išskaidymui skiria itin didelį dėmesį, savo portfelyje visada laikome tam tikrą dalį obligacijų (nuo fondo paleidimo obligacijos vidutiniškai apėmė beveik ketvirtadalį portfelio). Šis kardinalus obligacijų pajamingumo nuokrypis nuo pastarųjų 3 dešimtmečių normų taip pat iš dalies pakoregavo ir SF TAA fondo pajamingumą.

Kitas itin svarbus veiksnys yra investicijų rizika. Tiek savo mokymu metu, tiek konsultuodami klientus visada akcentuojame, jog pelningumą visada reikia vertinti kartu su patiriama rizika. Pavyzdžiui, vidutinė metinė ilgametė pasaulio akcijų grąža [Compounded Annual Growth Rate - CAGR] siekia apie 9%, tuo tarpu vidutinis metinis standartinis nuokrypis [Standard deviation - STDEV] per 1980 - 2014 periodą siekė apie 15% (maksimalus kritimas nuo piko [Maximum Drawdown - MDD] siekė -51%). Taigi vadovaujantis klasikiniais standartais ilgo laikotarpio pasaulio akcijų pelningumo/rizikos santykis [CAGR/STDEV] yra lygus apie 9%/15% = 0.6 (CAGR/MDD = 9%/51% = 0.18). Analogiškai žiūrint į strategijos modelinius rezultatus, 1980 - 2012 periode SF TAA strategija +10% metinę grąžą (įskaičius visus mokesčius)  sugeneravo aplink vidurkį svyruodama apie 8.9%, tuo tarpu maksimalus kritimas periode buvo -15.7%. Kitaip tariant ilgametis metinės grąžos/metinio standartinio nuokrypio santykis siekė apie vienetą (CAGR/STDEV = 10%/8.9% = 1.1) [CAGR/MDD = 10%/15.7% = 0.64].  Tuo tarpu analizuojant realius fondo rezultatus matome, jog vidutinis metinis standartinis nuokrypis [STEDV] 2012 07 - 2014 07 periode buvo lygus 6.5%, o maksimalus kritimas [MDD] siekė vos -4.64%. Padalinus fondo metinės grąžos reikšmę (+4.3%) iš rizikos parametrų gauname: CAGR/STDEV = 4.3%/6.5% = 0.67; CAGR/MDD = 4.3%/4.64% = 0.92. Taigi vertinant situaciją pagal pelningumo/rizikos santykį gauname ilgametei projekcijai artimus rezultatus.

Na ir galiausiai į fondo rezultatus galime pažvelgti iš fondo dalyvių perspektyvos. Dėka praeitose apžvalgose pateiktų rekomendacijų [pvz. 2014 sausis arba 2014 balandis] dalis klientų sėkmingai pildėsi savo pozicijas. To pasėkoje absoliučiai visi fondo vienetus 2014 liepos 2 d. turėję klientai buvo "pliuse" ir vidutinė jų metinė grąža tą dieną siekė apie +7.31%. Turint omenyje tai, jog dažniausiai neprofesionalieji investuotojai, dėl prasto atėjimo į rinką laiko (sisteminės klaidos + psichologija), uždirba mažiau nei patys fondai, kuriuose jie investuoja (Dalbar 2013) bei tai, jog SF TAA fondas tiek 2012, tiek 2013, tiek ir šį 2014 pusmetį lenkė 60 - 70% prestižine laikomos fondų reitingų agentūros "MorningStar" Multialternative kategorijoje esančių fondų - toks +7.31% metinės grąžos rezultatas (jau po mokesčių) tikrai turėtų džiuginti. Tokią tendenciją sieksime išlaikyti ir ateityje!

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 2014 06