Synergy Finance Tactical Asset Allocation

Investicinio fondo pavadinimas

"Synergy Finance Tactical Asset Allocation"

Data

2020-07-14

Vieneto kaina USD

105.8199

GAV USD

964,198.02

Nuo sukūrimo %

+5.82

Metų pokytis %

+2.11

Pokytis nuo metų pradžios %

-2.00

Mėnesio pokytis %

+3.08

Dienos pokytis %

+0.39

Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondo tikslas:

 • Generuoti tokį vidutinį metinį investicijų prieaugį, kuris ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų pagrindinių turto klasių (akcijos, obligacijos, nekilnojamasis turtas, žaliavos, auksas) krepšelio grąžai.
 • Šią grąžą pasiekti su mažesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai mažesniu maksimaliu vertės kritimu nuo piko (lyginant su pagrindinėmis turto klasėmis).

Viena didžiausių problemų, kurią patiria investuotojai - tai aiškios strategijos neturėjimas ir investicijų portfelio nesubalansuotumas. Dažniausiai investuojama į tai kas pastaruoju metu daugiausiai brango arba tai ką patarė konsultantai, tačiau atsitraukimo plano ar aiškios strategijos kaip ir kada reikės parsiduoti investiciją nėra siūloma. Dažniausiai klientai tikisi, kad didesnės rinkos korekcijos ar finansinės krizės atveju jiems konsultantas paskambins ir įspės bei patars ką toliau daryti. Deja, kaip rodo praktika, siūlymai pertvarkyti portfelį atsiranda jau įsibėgėjus kritimui.

Tuo tarpu Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondo pagalba šią problemą klientams padedame eliminuoti - periodiškai portfelį pertvarkome priklausomai nuo esamos rinkos situacijos. Fonde visada yra tam tikra dalis saugių investicijų (obligacijų) ir tam tikra dalis rizikingų turto klasių. Proporcijas peržiūrime pastoviai, todėl didėjant korekcijos rizikai - portfelyje saugių turto klasių dalį didiname, tuo tarpu kai finansų rinkos demonstruoja stiprumą - didžiąją dalį fondo aktyvų nukreipiame į rizikingas turto klases (pvz. Akcijos, Nekilnojamasis turtas, žaliavos, auksas ir pan.).

Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip laikui bėgant keitėsi SF TAA fonde taikoma strategija valdomo portfelio sudėtis:

Kaip matome iš pateikto paveikslėlio, tiek 2001-2003 metų, tiek 2007-2009 metų recesijų metu, akcijų dalis (mėlynas/violetinis atspalvis) portfelyje buvo minimali ir didžiąją dalį aktyvų strategija buvo nukreipusi į obligacijas (raudona spalva), taip pat pasitaikydavo net gryjųjų pinigų (žalia spalva) pozicijų. Tuo tarpu kai finansų rinkose vyravo teigiamos nuotaikos, obligacijų dalis būdavo gerokai mažesnė ir portfelyje didžiausią koncentraciją sudarė rizikingos turto klasės, t.y. akcijos, nekilnojamasis turtas, auksas ir žaliavos.

Taigi Synergy Finance Tactical Asset Allocation fonde taikoma strategija sugeba prisitaikyti prie rinkos situacijos, todėl klientams nereikia pastoviai stebėti rinkos ir pastoviai svarstyti kokį saugių/rizikingų turto klasių santykį prisiimti savo investicijų portfelyje (gal turimus akcijų fondus jau reikia išsiparduoti ir metas investuoti į obligacijas? O gal atvirkščiai, pavyzdžiui per krizę, jau laikas vėl pirkti akcijas? ir pan.). Šiuos klausimus sprendžia Synergy Finance mokslinių tyrimų pagrindu sukurta taktinės turto alokacijos strategija.

Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami kaštų prasme itin efektyvūs biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (toliau – ETF). Šių instrumentų pagalba, lyginant su tradiciniais (tik į akcijas ar obligacijas investuojantiems) fondais, Synergy Finance Tactical Asset Allocation fonde gali būti pasiektas daugiau nei 10 kartų didesnis diversifikacijos laipsnis, t.y. vienu metu galime investuoti į daugiau nei 1000 įmonių akcijų ar obligacijų variantų.

Ne gana to, remdamiesi tyrimais galime pagrįstai teigti, jog tradicinė akcijų-obligacijų diversifikacija nėra pats efektyviausias sprendimas siekiant maksimalaus pelningumo/rizikos santykio. Dėl šios priežasties, Synergy Finance Tactical Asset Allocation fonde investicijas išskaidome dar ir per nekilnojamojo turto instrumentusbei turime galimybę nedidelę dalį portfelio nukreipti į auksą ar kitas žaliavas. Tokiu būdu fondo kapitalas yra paskirstomas ne tik per visus kontinentus, bet ir per visas pagrindines turto klases, kas tam tikrais momentais leidžia apsidrausti nuo įvairių sisteminių šokų finansų rinkose (pvz. geopolitinė įtampa, didelė infliacija ir pan.).

Užsibrėžtiems tikslams pasiekti, fondo valdyme yra naudojama unikali periodiškai savaime atsinaujinanti ir prie esamos rinkos situacijos prisitaikanti investavimo strategija, kurios pamatą sudaro kiekybinės analizės metodais pagrįstos taktinės turto alokacijos principai. Fondo strategija yra sukonstruota taip, jog galėtų išnaudoti kritiniais finansų rinkoms momentais atsirandantį investuotojų iracionalumą, kurį matėme 2000 – aisiais metais besiformuojant internetinių bendrovių burbului, ar per pastarąją nekilnojamojo turto ir paskolų krizę 2008 metais.

Naudojama koncepcija, kurios principai dažnai taikomi stambiuose alternatyvaus investavimo fonduose (angl. hedge funds), unikali tuo, jog joje iki minimumo eliminuotas žmogiškasis faktorius, t.y. visi sprendimai priimami pagal aiškų algoritmą, kuriame nėra statinių parametrų. Kadangi investuojame pagal aiškius aiškius ir objektyvius kriterijus, fondo strategiją esame ištestavę su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių indeksų istoriniais duomenimis ir remiantis istoriniais modeliniais rezultatais, teigiamą investicijų grąžą SF TAA fonde taikoma strategija sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.


Testavimo su pagrindinių turto klasių indeksų istoriniais duomenimis rezultatai parodė, jog:

 • SF TAA fonde taikoma strategija ilguoju laikotarpiu būtų aplenkusi daugumą turto klasių;
 • Vidutiniškai būtų generuojama kiek didesnė nei 10% metinė grąža (atskaičius mokesčius);
 • Maksimalus kritimas nuo piko nesiekė 20% (2 - 3 kartus mažesnis nei daugelio rizikingų turto klasių);
 • Beveik 89% visų 12 mėnesių periodų buvo teigiami;
 • Ilgiausias neigiamas periodas truko 22 mėnesius (daugiau nei 3 kartus trumpesnis nei daugelio rizikingų turto klasių);
 • Koreliacija su pagrindinėmis turto klasėmis: 0.3-0.6.

SF TAA strategijos modelinių rezultatų suvestinė. Plačiau>>>

Esminiai pagrindinių turto klasių ir SF TAA strategijos pelningumo ir rizikos parametrai:

SF TAA strategijos koreliacija su pagrindinėmis turto klasėmis:

Minimali investavimo suma: 3 000 EUR

Kokie fondo mokesčiai?

 • Valdymo mokestis: metinis 2% - nuo grynųjų aktyvų vertės
 • Platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: nuo 3 000 EUR iki 14 999 EUR - 1%; nuo 15 000 EUR iki 29 999 EUR - 0.5%; Jeigu investuojama suma viršija 30 000 EUR - platinimo mokestis netaikomas.
 • Išpirkimo mokestis: taikomas tik tuo atveju jeigu investiciniai vienetai nėra išlaikomi metus laiko; jeigu vienetus parsiduodate ankščiau nei po metų - taikomas 1% išpirkimo mokestis.

Pavyzdys: jeigu investuojama suma yra 30 000 EUR ir fondo vienetus klientas išlaiko ilgiau nei 365 kalendorines dienas - platinimo ir išpirkimo mokesčiai nėra taikomi.

Kur galima rasti bendrą informaciją apie fondą?

Susipažinti su Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondo prospektu, sutrumpintu prospektu, taisyklėmis bei gauti papildomą informaciją galima atvykus į valdymo įmonę adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius (įmonės darbo metu, darbo valandomis nuo 9 iki 17 val.), susisiekus telefonu 8 611 14582 arba el. paštu info @ synergy-finance.com (laiške būtina nurodyti savo kontaktinius duomenis), bei šioje internetinėje svetainėje.

Fondo vienetų pirkimas pirmą kartą

Prieš priimant sprendimą investuoti į fondą yra būtina susipažinti su visais toliau pateiktais dokumentais bei užpildyti Synergy Finance paruoštą investuotojo klausimyną.

Kokius dokumentus reikia turėti?

Fondo investiciniai vienetai įsigyjami užpildžius ir pasirašius „Fondo vienetų pirkimo - pardavimo sutartį, perdavus ją valdymo įmonei, pateikus kitus reikiamus dokumentus ir pinigines lėšas pervedus į sutartyje nurodytą fondo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Sutartis pasirašoma atvykus į valdymo įmonę (neturint galimybės atvykti, susisiekite telefonu 8 611 14582 arba el. paštu info @ synergy-finance.com).

Fizinis asmuo turi pateikti vieną iš šių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą.

Juridinis asmuo turi pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimą, įstatus, akcininkų, turinčių 25 proc. ir daugiau akcijų, sąrašą, atstovavimą pagrindžiantį dokumentą (pavyzdžiui, sprendimą paskirti direktoriumi) bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei investuotojas yra juridinis asmuo ar kita organizacija (ir (arba) asmuo, atstovaujantis šiam juridiniam asmeniui ar organizacijai), registruotas tikslinėje teritorijoje, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, jis privalo pateikti rašytinę informaciją apie savo dabartinę registruotos buveinės ar gyvenamąją vietą, pašto adresą ir kontaktinę informaciją (veikiančius telefono numerius, elektroninio pašto adresus).

Jei investuotojas yra atstovaujamas, atstovas turi pateikti įgaliojimą veikti investuotojo vardu. Tokiu atveju informacija turi būti pateikiama ne tik apie investuotoją, bet ir apie atstovą.

Sustiprintas investuotojo tapatybės nustatymas taikomas:
1. kai investuojama per atstovą ar klientas fiziškai nedalyvauja nustatant jo tapatybę;
2. kai investuoja politikoje dalyvaujantis asmuo;
3. kai yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė.

Taikant sustiprintą investuotojo tapatybės nustatymą, turi būti pateikti papildomi duomenys, dokumentai ar informacija investuotojo tapatybei nustatyti.

Jei dokumentai yra užsienio kalba, jie privalo būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti notaro.

Kur reikia pervesti pinigus?

Už įsigyjamus fondo vienetus investuotojas privalo apmokėti pavedimu į žemiau pateiktą fondo sąskaitą:
Gavėjas – UAB Synergy Finance (Turto taktinio paskirstymo fondas)
Bankas – Swedbank, AB
Banko kodas – 73000
Sąskaitos Nr. – LT67 7300 0101 3159 5355
Mokėjimo paskirtis – Už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus

Jeigu piniginės lėšos į nurodytą fondo sąskaitą įskaitomos tą pačią dieną iki 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į fondo vienetus konvertuojamos tos dienos fondo vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į sutartyje nurodytą fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į fondo vienetus konvertuojamos kitos dienos fondo vienetų kaina.

Už įsigyjamus fondo vienetus apmokėti rekomenduojama JAV doleriais. Tačiau jei  už  įsigyjamus  Fondo  vienetus  apmokama  kita  nei  Fondo  valiuta  (ne  JAV doleriais),  investuojama  suma  konvertuojama  į  JAV  dolerius  pagal  „Swedbank“,  AB  banko  dalyvio  konvertuojamai sumai faktiškai pritaikytą valiutos konvertavimo kursą. Fondas įsipareigo ja konversiją atlikti iki dienos, pagal kurios vertę lėšos konvertuojamos į Fondo vienetus, pabaigos. Konvertavimo išlaidos tenka dalyviui, t.y. konvertavimo išlaidų dydžiu mažinama investuojama suma.

Kokia yra minimali investuojama suma?

Minimali investavimo suma – 3 000 EUR arba atitinkama suma kita valiuta.

Koks taikomas platinimo mokestis?

Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su fondo vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į fondo vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigyjamus fondo vienetus moka investuotojas. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo visos investuojamos sumos, kurią už įsigyjamus fondo vienetus perveda investuotojas, taigi į fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo valdymo įmonė. Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip 1,0 proc. nuo įsigyjamų fondo vienetų vertės. Platinimo mokesčio dydis gali būti diferencijuotas pagal konkretų platintoją ir investuojamą sumą.

Investuotojui parduoti fondo vienetai fiksuojami įrašu asmeninėje investuotojo sąskaitoje. Apie įsigytą vienetų kiekį investuotojas informuojamas ataskaita, kuri išsiunčiama sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

Fondo vienetų pirkimas pakartotinai

Pakartotinai fondo investiciniai vienetai įsigyjami užpildžius ir pasirašius Fondo vienetų pirkimo paraišką, perdavus ją valdymo įmonei,pateikus kitus reikiamus dokumentus ir pinigines lėšas pervedus į sutartyje nurodytą fondo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pirkimo paraiška pasirašoma atvykus į valdymo įmonę (neturint galimybės atvykti, susisiekite telefonu 8 611 14582 arba el. paštu info @ synergy-finance.com).

Fondo vienetų išpirkimas

Fondo vienetai išperkami užpildžius ir pasirašius „Fondo vienetų išpirkimo paraišką“ bei perdavus ją valdymo įmonei. Išpirkimo paraiška gali būti pasirašoma atvykus į valdymo įmonę (neturint galimybės atvykti, susisiekite telefonu 8 611 14582 arba el. paštu info @ synergy-finance.com).

Fondo vienetų išpirkimo paraiškoje yra nurodomas parduodamų investicinių vienetų skaičius.

Jeigu fondo vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki tos dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, valdymo įmonė fondo vienetus į pinigines lėšas konvertuoja išpirkimo paraiškos gavimo dienos fondo vienetų kaina. Jeigu vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, valdymo įmonė fondo vienetus išperka kitos dienos fondo vienetų kaina. Už išpirktus fondo vienetus valdymo įmonė atsiskaito ne vėliau kaip per 7 dienas nuo išpirkimo paraiškos pateikimo dienos.

Pinigai už išpirktus Fondo vienetus pervedami į „Fondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje“ investuotojo nurodytą banko sąskaitą. Vienetų išpirkimo valiuta yra JAV doleriai. Jeigu išpirkimo paraiškoje dalyvis nurodo kitą valiutą, piniginės lėšos pervedamos nurodyta valiuta, tokiu atveju išpirkimo suma JAV doleriais  yra  konvertuojama  į  paraiškoje  nurodytą  valiutą  pagal  dalyvio išperkamai  sumai  faktiškai  pritaikytą „Swedbank“, AB banko valiutos konversijos kursą. Valiutos konvertavimo išlaidos tenka Investuotojui, t.y. šių išlaidų dydžiu mažinama už išpirktus vienetus dalyviui mokėtina suma.

Išperkant investicinius vienetus, kurie yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, vienas iš sutuoktinių privalo pateikti valdymo įmonei sutuoktinio notarinį įgaliojimą arba atvykti kartu su sutuoktiniu į valdymo įmonę ir pasirašyti paprastos rašytinės formos įgaliojimą.

Koks taikomas išpirkimo mokestis?

Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra išskaitomas iš fondo turto, jis nėra įtrauktas į vieneto kainą ir jį papildomai sumoka investuotojas, parduodamas fondo vienetus. Išperkant fondo vienetus, išpirkimo mokesčio dydžiu yra sumažinama investuotojui išmokamų piniginių lėšų suma. Išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei fondo vienetai yra išperkami jų neišlaikius daugiau nei 365 dienas. Maksimalus taikomas išpirkimo mokestis yra 1,0 proc.

Fondo dokumentai

Fondo ataskaitos

Įsigykite fondų vienetų

Minimali investavimo suma –
3 000 EUR
Metinis valdymo mokestis – 2%
Platinimo mokestis – nuo 0% iki 1%

Išpirkimo mokestis – nuo 0% iki 1%


Norėdami investuoti į fondą, skambinkite telefonu

8 671 14450

arba rašykite į
info@synergy-finance.com
laiške nurodykite savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime.

Įsigykite fondo vienetų